21/5/10

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους 4000χιλ/μα Ελαχιστοποίηση

Εκτύπωση  


Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Προϋποθέσεις
- Να έχει επάγγελμα ή επιχείρηση με τέτοιο μεταφορικό έργο για την εξυπηρέτηση του οποίου είναι αναγκαία η κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτου αυτής της κατηγορίας.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
·         Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
·         Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος
·         Βεβαίωση ΔΟΥ σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης και χρόνο έναρξής της
·         Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
·         Καταστατικό εταιρείας αν πρόκειται για εταιρεία ή υπεύθυνη δήλωση του νομικού εκπροσώπου της επιχείρησης για το σκοπό, τη διάρκεια και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή διαχειριστή αυτής.
·         Φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ (όχι για καινούργιο) και επίδειξη του πρωτοτύπου.
·         Ειδική δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος (πρόκειται για υπηρεσιακό έντυπο, όχι για νέο όχημα).
·         Υπεύθυνη δήλωση του Ν.15991986 για περιπτώσεις ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας (λόγω κληρονομιάς, αλλαγής έδρας, αμαξώματος).
·         Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για καταβολή εισφοράς (στις περιπτώσεις που οφείλεται), τελών κυκλοφορίας κλπ.
·         Βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής υπηρεσίας (αν το αυτοκίνητο μεταφέρει τρόφιμα ή είδη δημόσιας υγείας).
·         Ισχύουσα έγκριση τύπου, για τα καινούργια οχήματα, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας και, αν απαιτηθεί, έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής για τα μεταχειρισμένα.
·         Πιστοποιητικό εκτελωνισμού του οχήματος (για αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά).
·         Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου και τέλους αδείας οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α, εφόσον δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών).
Κόστος
Το κόστος προκύπτει ανά περίπτωση οχήματος (π.χ. μικτό βάρος, ανοικτό-κλειστό, αγροτικό επαγγελματικό κ.λπ).
Σημείωση
Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντα και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς του. Ανάλογα με τη περίπτωση επαγγέλματος και την διαπίστωση του μεταφορικού έργου, μπορεί να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία.