21/5/10

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου Μ.Β. μέχρι 4000 χιλ/μα*


Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση
Mεταφορών και Eπικοινωνιών της οικείας Ν.Α.

*Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.     Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2.     Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου.
3.     Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για το συγκεκριμένο επάγγελμα.
4.     Αν είναι καινούργιο, ισχύουσα έγκριση τύπου. Αν είναι μεταχειρισμένο, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας και αν απαιτηθεί , έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής.
5.     Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας επιχείρησης, όπου απαιτείται.
6.     Διπλότυπο περί καταβολής τελών ταξινόμησης 75 € (είτε πρόκειται για ενάριθμο ή ανάριθμο).
7.     Καταβολή εισφορών στη Δ.Ο.Υ. Ν.1959/91 (αν το αυτοκίνητο κυκλοφορεί για πρώτη φορά ως Φ.Ι.Χ.).
8.     Βεβαίωση Κτηνιατρικής ή Υγειονομικής Υπηρεσίας (αν το αυτοκίνητο μεταφέρει τρόφιμα ή είδη Δημόσιας Υγείας).
9.     Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.
10.   Πιστοποιητικό Τελωνισμού.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η βεβαίωση της εποπτεύουσας υπηρεσίας παραδίδεται αυθημερόν στον ενδιαφερόμενο μετά τη διενέργεια της αυτοψίας σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/18801 (ΦΕΚ 1200/Β'/17-9-2001).
Κόστος