26/11/10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 20 _Δεκεμβρίου 2010
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: πολύ μικρές, μικρές καιμεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις είτε υφιστάμενες (ίδρυση πριν την 1/1/2008), είτε νέες (ίδρυση από 1/1/2008 έως 16/7/2010), είτε υπό σύσταση(ίδρυση από 16/7/2010-20/12/2010). Επίσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής νέοι και νέες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και σκέπτονται να ιδρύσουν μία
μεταποιητική επιχείρηση.
Ποσοστό επιδότησης (συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) για το Νομό Θεσσαλονίκης :
 • 45% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (0-10 άτομα, έως 10 εκ. κύκλο εργασιών) και 35% τις μεσαίες επιχειρήσεις (5-250 άτομα, 10-50 εκ. κύκλο εργασιών/43 εκ. ευρώ ετήσιο ισολογισμό).
 • Προϋπολογισμός προτάσεων : 30.000 € έως 400.000€ για τις μικρές και πολύμικρές επιχειρήσεις(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 100.000€ έως 800.000€ για τις μεσαίες επιχειρήσεις(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 • Δαπάνες που επιδοτούνται
 • Διαμόρφωση κτιρίων και εγκαταστάσεων
 • Ανέγερση κτηρίων σε ΒΕΠΕ και μετεγκατάσταση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ
 • Αγορά μηχανημάτων
 • Αγορά λογισμικού και συστημάτων αυτοματοποίησης
 • Αγορά τεχνογνωσίας
 • Δαπάνες μισθοδοσίας νέων θέσεων εργασίας για άτομα σε μειονεκτική θέση και ΑμΕΑ
 • Προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων
 • Αμοιβές συμβούλων για εκπόνηση μελετών και
 • ερευνών.
 • Αμοιβές συμβούλων για την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.